Microgreens Holland

Algemeene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN MICROGREENS HOLLAND VOF, gevestigd te Wageningen aan de Abraham Kuyperstraat 43, verder te noemen: Microgreens Holland.
1.
In deze voorwaarden zal de opdrachtgever van Microgreens Holland worden aangeduid als: ‘de klant’.
2.
Op alle opdrachten die door de klant aan Microgreens Holland worden verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geldt zowel jegens Microgreens Holland als werknemers en vennoten daarvan.
3.
Uitsluitend Microgreens Holland geldt tegenover de klant als opdrachtnemer. In afwijking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn degenen die voor Microgreens Holland werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk.
4.
Microgreens Holland bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd en Microgreens Holland is gerechtigd zonder toestemming van de klant de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij Microgreens Holland in dienst zijnde derden.
5.
De klant zorgt er voor dat alle gegevens welke Microgreens Holland redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Microgreens Holland komen, bij gebreke waarvan alle nadelige gevolgen voor rekening en risico van de klant komen. De klant staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens/informatie.
6.
Lever- en/of uitvoeringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal. Overschrijding van deze tijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen.
7.
Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Microgreens Holland te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling gegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de klant.
8.
Microgreens Holland behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering in de prijs aan te brengen.
9.
Microgreens Holland zal alle werkzaamheden verrichten tegen de met de klant overeengekomen prijs. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, waarbij geen recht op opschorting, korting of verrekening bestaat. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is de klant, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Microgreens Holland is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden.
10.
Microgreens Holland is niet aansprakelijk voor niet of niet-juiste uitvoering van de overeenkomst, indien dit het gevolg is van aan Microgreens Holland niet bekende omstandigheden en/of overmacht. Als overmacht wordt in ieder geval beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, stormschade, natuurrampen, regenschade of schade aan gewassen en/of producten door andere oorzaken, zoals weersinvloeden of door mensen en/of dieren, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, terreur, oorlog of oorlogsgevaar, COVID 19, epidemieën, pandemieën, verlies of beschadiging van materieel/ zaken/producten, mislukte oogst, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden zoals belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Microgreens Holland, niet of niet-tijdige levering van zaken door derden aan Microgreens Holland, waarmee Microgreens Holland  samenwerkt, molest, verduistering en/of diefstal, ziekte van werknemers van Microgreens Holland, computerstoringen (waaronder softwareproblemen), alsmede alle overige oorzaken en gevolgen, die buiten de directe controle en de directe zeggenschap van Microgreens Holland vallen.
11.
Behoudens bepalingen van dwingend recht, is Microgreens Holland niet gehouden tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade (indirecte schade), tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de leidinggevende van Microgreens Holland.
12.
Microgreens Holland is niet aansprakelijk voor de schade (welke dan ook) veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, welke door Microgreens Holland al dan niet met instemming van de klant zijn ingeschakeld.
13.
De aansprakelijkheid van Microgreens Holland jegens de klant is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of de schade door Microgreens Holland is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevende.
14.
Alle door Microgreens Holland geleverde of te leveren zaken (producten) blijven eigendom van Microgreens Holland zolang de klant de factuur met betrekking tot de werkzaamheden/ leveringen niet heeft voldaan.
15.
Ieder vorderingsrecht van de klant vervalt 12 maanden na het tijdstip, waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten of kunnen zijn.
16.
De klant dient de gekochte zaken/ producten bij aflevering onmiddellijk te (laten) onderzoeken/ controleren. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken/ producten zijn geleverd en of de afgeleverde zaken/ producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met de overeenkomst. Eventuele tekorten en/of beschadigingen (de klacht) van de geleverde zaken/ producten en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de klant op de afleveringsbon en/of de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Indien de klacht van de klant gegrond blijkt te zijn, zal Microgreens Holland zorgdragen te harer keuze voor vervanging van de zaken/ producten dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
17.
Tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, teksten, foto’s, adviezen en overige zaken die door Microgreens Holland, of in haar opdracht, vervaardigd zijn, blijven eigendom van Microgreens Holland. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gebruikt, gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd of bewerkt, zonder instemming van Microgreens Holland. Alle rechten betreffende het intellectuele (en/of industriële) eigendomsrecht blijven bij Microgreens Holland berusten.
18.
Microgreens Holland is bevoegd zaken/ producten te leveren die in geringe mate (bijvoorbeeld qua kleur) afwijken van de in de offerte/overeenkomst of op de website omschreven zaken/ producten, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien Microgreens Holland van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak/ product levert die niet wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de klant niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
19.
Als Microgreens Holland een voorbeeld product toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken/ producten kunnen van het voorbeeld afwijken.
20.
De rechtsverhouding tussen Microgreens Holland en de klant is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.
21.
Wanneer door Microgreens Holland verkochte zaken/ producten, na aan de klant te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van Microgreens Holland, of er sprake is van een “no show”, staan zij gedurende 2 dagen tot de beschikking van de klant. De zaken/ producten worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de klant. Na voornoemde periode heeft Microgreens Holland het recht hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Microgreens Holland op schadevergoeding.
22.
Microgreens Holland is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de klant te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt aangetoond, heeft Microgreens Holland het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Microgreens Holland alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.
23.
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld/ periodiek afleveren van producten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee volle maanden. Alle tot op dat moment geplaatste bestellingen door de klant dienen afgenomen en betaald te worden door de klant aan Microgreens Holland .
24.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten kan tussentijds niet worden opgezegd door de klant en wordt bij niet tijdige opzegging door de klant stilzwijgend verlengd tussen partijen en wel voor dezelfde duur als de overeenkomst van bepaalde duur, tenzij de klant de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een volle maand voor het einde van de overeengekomen bepaalde tijd, schriftelijk heeft opgezegd.

 

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.